صفحه اصلی

 • رساله —d1990
  1-2-3-1-2- تقطیر با بخار مستقیم 191-2-3-1-3- تقطیر با آب و بخار آب 201-2-3-2- استخراج توسط حلال 21 1-2-3-3- استخراج به کمک فشار 21 1-2-3-4- استخراج با چربی سرد 21 1-2-3-5- استخراج با چربی داغ 221-2-3-6- استخراج به کمک گازها22عنوان صفحه1-2-4- طبقه بندی اسانس ها 231-2-4-1- اسانس های طبیعی 231-2-4-2- اسانس های شبه طبیعی 231-2-4-3- اسانس های مصنوعی 241-2-5- کاربرد روغن های اسانسی 24 1-2-6- اثرات دارویی اسانس ها 251-2-6-1- اثرات گوارشی 25 1-2-6-2- اثرات قلبی و عروقی 251-2-6-3- اثرات تنفسی 251-2-6-3- اثر کاهش قند خون 26 1-2-6-4- اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی 261-2-6-5- اثرات پوستی 26 1-3- عصاره گیری 271-3-1- استخراج مواد متشکله دارویی 271-3-2- روش های عصاره گیری (استخراج) 281-3-2-1- روش خیساندن 28 1-3-2-2- پرکولاسیون 281-3-2-3- هضم 291-3-2-4- روش دم کردن 291-3-2-5- روش سوکسله 29بخش سوم: شیمی ترپنوییدها 1-3-1- شیمی ترپنوییدها 311-3-2- طبقه بندی ترپنوییدها 321-3-2-1- همی ترپنوییدها 321-3-2-2-مونو ترپنوییدها 321-3-2-3- سزکویی ترپنوییدها 341-3-2-4- دی ترپنوییدها 361-3-2-5- سستر ترپنوییدها 37عنوان صفحه1-3-2-6- تریترپنوییدها 371-3-2-7- تترا ترپنوییدها 381-3-2-8 -پلی ترپنوییدها 38بخش چهارم: اثرات آنتی باکتریال وآنتی اکسیدانت1-4-آنتی اکسیدان ها401-4-1-تعریف علمی401-4-1-1- ویژگی های آنتی اکسیدان ها401-4-1-2- دامنه فعالیت آنتی اکسیدان ها421-4-1-3- ویژگی های آنتی اکسیدان های سنتزی431-5- آنتی […]
 • رساله user7-360
   برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmyar.net یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: سهیلا سعیدنیارساله حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری همدلی در رابطه بین هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه شیراز که در سال تحصیلی93-92 مشغول به تحصیل بودند در مقطع کارشناسی صورت پذیرفت. این رساله شامل 298 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای رساله، هر یک از شرکت کنندگان، پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1998 ) فرم کوتاه شده هوش عاطفی (پترایدز و فارنهام، 2001 )، مقیاس اصلی همدلی (جولیف و فارنینگتون، 2006) و پرسشنامه هوش اخلاقی (لنیک و کیل، 2005) را تکمیل نمودند. پایایی ابزارهای رساله به وسیله ی ضریب آلفای کرونباخ و روایی آنها به کمک همبستگی درونی تعیین شد. . نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول آزمون ها بود. نتایج نشان داد، بخشش از ابعاد هوش اخلاقی با تمام ابعاد کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که همدلی در ارتباط بین بخشش، درک عواطف خود و دیگران و کیفیت زندگی نقش واسطه ای ایفا می‌کند.کلید واژه ها: هوش عاطفی، هوش اخلاقی، همدلی، کیفیت زندگیفهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول: مقدمهکلیات2بیان مسئله5اهمیت و ضرورت8اهداف رساله9 پرسش های رساله10تعریف مفهومی […]
 • رساله user8223
  به کوششزینب اسمعیل پورالگوهای طراحی، راهحلهای اثبات شده و قابل اطمینانی هستند که، برای پاسخ به برخی از مسائل با رخداد مکرر در طراحی نرم افزار شیگرا، ارائه شدهاند.‌ شناسایی آنها درکد، به منزله بازیابی طرح و هدف مخفی طراح و سهولت در امر نگهداشتپذیری است. از آنجاییکه سهولت در نگهداشتپذیری سیستم بسیار مهم و اجتناب ناپذیر است، لذا تولید ابزارهای خودکار برای شناسایی الگوها، مورد توجه قرار گرفت. اکثر ابزارهای شناسایی کنونی درصد بازیابی بالایی دارند. اما در شناسایی الگوها، به ویژه با ساختار و عملکرد مشابه، مثبت کاذب بالایی تولید میکنند. از اینرو عملگر پالایش نیز پیشنهاد شد. پالایش، سعی بر شناسایی مثبتهای کاذب، و حذف آنها دارد. در این کار، یک عملگر جدید به نام "تصحیح برچسب" ارائه شده است. این عملگر ابتدا مثبتهای کاذب را شناسایی، سپس بجای اینکه آنها را از خروجی حذف کند، هویت صحیح آنها را به کمک یک مجموعه معیارجدید معرفی شده در این کار، تشخیص و برچسب مثبت کاذب را تصحیح میکند. خودکارسازی عملگر با دادهکاوی است. نتایج حاصل از روش ارائه شده، با دقت یادگیری 97.8% در دستهبندی "چندبرچسبه"، با متوسط 99.3% در دستهبندی "یکی درمقابل همه"و متوسط 99.6% در دستهبندی "دو به دو" خروجی ابزارها را تصحیح میکند. فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه............................................................................................................8فرضیات و محدودیت های […]
 • رساله –217
  نام و نام خانوادگی: فاطمه شیری گرکانی تاریــخ و امضــاء: اثر انگشت: این تعهد می بایست در حضور نماینده رساله امضاء و اثر انگشت شود.218948034734500 معاونت رساله و فناوریبه نام خدامنشور اخلاق رسالهبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و رساله و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های رسالهی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:1. اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و رساله را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.2. اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار. 3. اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.4. اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.5. اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق رسالهگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان ونبات) و سایر صاحبان حق.6. اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.7. اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی […]
 • رساله user3-2104
  پسیخان 12(13روستا که یک روستا فاقد سکنه می باشد ) 12 8 خشت مسجد کسار گالش محله تازه آباد پسیخان 488 1378تازه آباد 101 1390دافسار 482 1389کلش طالشان 169 1390آتشگاه 279 1388بیجارکنار 1033 1391پسویشه 610 1390طرازکوه 772 1385پیربازار 22 20 5 فخب ،راسته کنار، شمس بیجار، کماکل، مبارک آباد، منگوده، طش، گراکه، گالش گاچه، سوخته لوله، رجاکل، خنفچه، پیله داربن، علویان سیا ه اسطلخ 3406 1384کفته رود 934 1384پیربازار 405 1376آلمان 349 1388گالش خیل 451 1388حومه 25 23 9 پلکو، خاجان چهاردانگ، مجموعه خاجان چهاردانگ، گوراب، شکاراسطلخ، توچی پایه بست، رکن سرا، دوآب مردخ، پایین کویخ ، بالاکویخ، کرچوندان، بیجارپس، گرفم، سوقه بیجاربنه 1547 1388لچه گوراب 3102 1391ویشکاسوقه 615 1384میشامندان 1030 1390پیشه ور 684 1389خناچاه 1810 1390پاچکنار 1930 1379پیرکلاچاه 2048 1388تویسراوندان 947 1379لاکان 15(17 روستا که دو روستا فاقد سکنه می باشد) 14 2 سقالکسار، نارنج کل، کتیگر، سبکی سر لاکان، گوراب ورزل، ،صیقلان ورزل، ویشکا ماتیر، ویشکاورزل، اسکده، عزیزکیان، کیسارورزل، رواجیر فلکده 1411 1385سیاه گلوندان 608 1389ماخذ : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ، 1392جدول 1-2 : طبقه بندی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت بر اساس جمعیت جمعیت روستاهای دارای طرح هادی اجرا شده تعداد روستای منتخب روستاهای دارای طرح هادی تعداد روستای منتخب  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmyar.net یا برای دیدن قسمت های دیگر این […]
 • رساله user3-2088
  3nkBT<n24νστQ (10-1) باشد واکنش همجوشی واقعاً بیشتر از انرژی مورد نیاز برای تولید چنین پلاسمایی با دما و چگالی بالا آزاد میکند، این رابطه را به شکل زیر میتوان باز نویسی کرد:nτ>12kBTνσQ (11-1) به این رابطه معیار لاوسن (1957) گفته میشود، که یکی از رابطههای بنیادی همجوشی محصور شده است. بعلاوه یکی از موضوعات محصورسازی این است که، ذرات باید انرژی جنبشی کافی برای وقوع تعداد کافی از واکنشهای همجوشی داشته باشند. این مقدار برای سوخت D-T دمایی در حدود 5 keV نیاز دارد. در واکنش D-T با انرژی Q=17.6 MeV و با دمای عملکرد رآکتور در حدود5-10 keV ، معیار لاوسن دارای مقدار:nτ≈1014s.cm3 (12-1) است که n تعداد ذرات به ازاء هر cm3 و τ زمان محصورسازی است. همانطور که در بخش قبل متذکر شدیم، برای وقوع واکنشهای همجوشی به تعداد کافی. پلاسما باید مدت زمان کافی در کنار هم نگهداری شود. در اصل دو روش برای یک رآکتور پایدار همجوشی دنبال میشود_محصورسازی مغناطیسی (MCF) محصورسازی لختی (ICF) که هدف اجرای معیار لاوسن در این دو روش است. در MCF سعی بر محصورسازی پلاسما در چگالی پایین برای مدت زمان نسبتاً طولانی چندین ثانیه است. در حالی که در ICF دستیابی به چگالی خیلی بالا در زمان بسیار کوتاه مد نظر است. مقایسهای از این دو رهیافت را در زمانهای مختلف محصور سازی و چگالی های متفاوت در جدول (1-2) را می دهد.جدول 1-2- پارامترهای محصورسازی در MCF و ICF [15].ICF MCF 102610-1110151014101015Particle density […]
 • رساله –68
  2-8) مدلهای خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) ........................................................................................................... ................................302-9) مراحل ساخت مدلهای ARIMA........................................... ...............................................................................................................................................302-10 ) انواع نامانایی........................................... ..................................................................................................................................................................................312-11 ) آزمون ریشهی واحد........................................... .....................................................................................................................................................................322-12) معیارهای اطلاعاتی........................................... .......................................................................................................................................................................332-13) شبکههای عصبی مصنوعی........................................... […]

To use as shortcode with id: 

دسته بندی ها :